Tag Archives: จีเมล

จีเมล

28 ม.ค.

จีเมล (Gmail) เป็นบริการฟรีอีเมลของกูเกิลผ่านทางระบบเว็บเมลและ POP โดยในขณะโปรแกรมอยู่ในระยะพัฒนา กูเกิลได้ให้ทดลองใช้เฉพาะผู้ที่ได้รับคำเชิญเท่านั้น และสามารถทดลองใช้ ตั้งแต่ 1 เมษายน พ.ศ. 2547 แต่ปัจจุบันสามารถสมัครได้ทันที ปัจจุบันจีเมลรับรองการใช้งาน 52 ภาษารวมถึงภาษาไทย ระบบการใช้งานของจีเมลใช้คุณสมบัติเด่นของ AJAX ที่ใช้งานจาวาสคริปต์และการใช้งานผ่านทางคีย์บอร์ด ซึ่งทำให้สะดวกต่อการใช้งาน ในระยะแรก จีเมลจะให้พื้นที่เก็บอีเมล 1 จิกะไบต์ต่อหนึ่งอีเมลของจีเมล และตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา จีเมลจะเพิ่มพื้นที่ให้มากขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งในปัจจุบันให้พื้นที่มากกว่า 7.264 จิกะไบต์ และจะยังคงเพิ่มขึ้นทีละน้อยอยู่ตลอดเวลา โดยหากมีการใช้งานมาก ต้องการความจุเพิ่มขึ้นจากที่ทางจีเมลให้บริการฟรี สามารถอัปเกรดได้โดยเสียค่าบริการเพิ่ม

Advertisements